Justin Bieber visits Fort Sam Houston school

By Photo courtesy of Fort Sam Houston ISDNovember 10, 2010